Banner/logo

  R.G.M.P. Feekes

  Inhoud

vorige
vorige
  terug
Woelwijk: nog plaats voor dertig bungalows is terug te vinden in Woelwijk.

Woelwijk: nog plaats voor dertig bungalows

Een jaar of vier geleden klaagde men in Tietjerk nog over het feit, dat er in dat dorp zo weinig woningen gebouwd werden. Niet lang daarna is er echter al verandering in gekomen, want al spoedig kwam het plan tot de aanleg van een villapark — Woelwijk — in uitvoering, met als resultaat, dat daar nu zeven nieuwe bungalows staan, met nog ruimte voor dertig andere, grote en minder grote.

De woonwijk Hanenburg, die tegenover het villapark ligt — aan de oostkant van de weg van Zwartewegsend naar Tietjerk — is met twaalf enkele en zes dubbele woningen al bijna vol gebouwd. Plannen om in oostelijke richting uit te breiden — waarbü ook plaats wordt gereserveerd voor een lagere school en een kleuterschool — zijn al in een vergevorderd stadium. Geen gek resultaat dus In deze vier jaren.

Daar komt bij, dat het in de eerste jaren niet zo vlot liep. Bij de ontwikkeling van Woelwijk (bij welk plan wij ons bepalen) werden de gevolgen van de bestedingsbeperking ondervonden. Het plan was opgezet voor twee woningen per jaar, maar in 1957 kwam er slechts één klaar. In 1958 kwam er nog een bij en verleden jaar werd geen bungalow opgeleverd. Pas dit jaar werd het aantal van zeven bereikt. Bovendien zijn er al weer enkele percelen verkocht, zodat het er op het ogenblik niet slecht uitziet.

Woelwijk ligt daar prachtig aan de zuidkant van het Bos van Ypey. De maker van het plan, ir. J. J. M. Vegter, heeft rekening gehouden met het bestaande landschap en heeft daarom ook de supervisie over het geheel; leder plan voor elke nieuwe woning die er gebouwd zal worden, heeft zijn goedkeuring nodig. De beplanting werd aangebracht na overleg met Staatsbosbeheer. Langs de zuidkant van het park loopt een weg, die aansluit op een weg naar de Kleine Geest, waarvoor een betonnen bruggetje wordt gemaakt over een zijtak van de Tietjerkstervaart. De weg is bedoeld ter ontsluiting van landerijen en boerderijen, maar tevens als een toeristische attractie.

Hoewel de goothoogte van de te bouwen villa's vrij is, zal het bungalowtype blijven overheersen, want een verdieping in de kap is niet toegestaan. Bovendien is er genoeg ruimte voor elke woning gepland, zodat het ook niet nodig is in verdiepingen te bouwen. Er blyft dan nog voldoende ruimte over voor groen, plantsoengazons en boompartijtjes. Tevens is er een vijver en is er ruimte vrij gehouden voor de aanleg van een speel- of sportterrein.

Wat betreft de sport en de recreatie in het algemeen leven er wensen, die al in plannen geresulteerd zyn, zy het in een pril beginstadium. Zo zou men een viertal tennisbanen willen laten aanleggen — twee voor de bewoners van Woelwyk en twee voor de omgeving — en een volleybalveld. Ook zou men op „De Sok", waar enkele arbeiderswoningen hebben gestaan, een jachthaventje kunnen aanleggen. Hoe dit gerealiseerd zal moeten worden, is nog niet helemaal bekeken. Misschien past het in het kader van het recreatieplan voor de Kleine GeesJ? Vlak by Woelwyk staat een oude boerdery. Er is geen land meer by, want dit was nodig voor het recreatieplan. De boer zal dus van zyn plaats moeten. Er zyn plannen om de boerdery dan af te breken, maar waarom, zo vragen enkelen zich af, laat men hem niet staan om er dan een dorpshuis (niet voor Woelwyk alleen, maar voor heel Tietjerk) van te maken?
Bron: 19-11-1960, Leeuwarder courant

Twintig woningen voor Tietjerkcsteradeel
Meegedeeld werd, dat Tietjerksteradeel dit jaar 20 woningwetwoningen krijgt toegewezen. De woningen worden gebouwd te Bergum (10), Giekerk (5), Rijperkerk (2) en Eernewoude (3). Aan de heer Ir. B. Volbeda te Leeuwarden werd voor de bouw van een bungalow in het villapark Woelwijk te Tietjerk een bouwterrein verkocht ter grootte van 1490 m 2 voor de prijs van f 8940. Mr. P. St. Kars te Leeuwarden werd eigenaar van een perceel bouwterrein in hetzelfde park voor f 6900. Dit perceel is 1380 m 2 groot.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden, 03-03-1960


Maak eens een trip langs de bungalowdorpen Tips voor trips - „Woelwijk", Frieslands mooiste bungalowpark.
Voor honderduizenden is een bungalow een wensdroom die wel nimmer verwezenlijkt zal worden. Zij zullen wel altijd op een stadsflatje of in een huisje-in-de-straat moeten blijven wonen. Of het nu juist is dat slechts zo weinigen in onze welvaartsstaat (?) kunnen genieten van een zo riant woongenot als een bungalow biedt, daarop zullen wij in het kader van deze rubriek maar niet ingaan. Maar afgezien daarvan is het toch hoogst interessant eens een kijkje te nemen in de bungalow-nederzettingen die Friesland op het ogenblik heeft. Goed, het is misschien een beetje „ogenuitstrijkerij", maar laat u daarom niet van een bungalowtocht afhouden. Per slot van rekening gaan ook elk jaar duizenden en duizenden mensen kijken naar het sprookje van de gouden koets, waarvan zij toch zeker zijn dat zij er nimmer in zullen rijden

Goed dus, een trip lange de Friese bungalow-dorpen. Het zijn er niet zoveel, want betrekkelijk weinig gemeenten hebben er tot dusverre „brood" in gezien, alhoewel er in sommige gemeenten wel plannen — min of meer vergevorderd — in deze richting bestaan. Natuurlijk staan er ook wel meer bungalows in Friesland dan alleen in de specifieke bungalow-nederzettingeii, maar voor onze trip laten wij deze buiten beschouwing, hoe fraai sommige soms ook zijn. Maar als u uw ogen onderweg goed open heeft, zult u er ongetwijfeld enkele zien.

Beginnen we onze trip in Leeuwarden. De Friese hoofdstad kent namelijk twee — kleine — bungalownederzettingen. De eerste is „De Bontekoe op het einde van de mr. P. J. Troelstraweg, op de splitsing naar het naar de Nieuwe begraafplaats lopende Schapendijkje. De bungalows vormen hier een aantrekkelijk geheel en staan er vrij ruim in het groen. Ook in het Huizumer Nijlan komt een nederzetting bungalows. Er is nog maar een enkele bewoond, maar er wordt druk gebouwd en het zal niet lang duren of ook dit bungalowdorp zal gereed hopelijk een sieraad voor de stad

Van Leeuwarden rijdt u de Groningerstraatweg uit. Even voorbij de Hogebrug slaat u rechtsaf het weggetje naar de Kleine Geest in. Dan dadelijk weer het eerste weggetje links nemen en als spoedig ziet u in de luwte van het Bos van Ypey een prachtige rij bungalows opdoemen. Over een bruggetje rijdt u dit bungalow-dorp, dat „Woelwijk" heet, binnen. O.i. is dit de mooiste bungalow-nederzettlng, die Friesland tot op dit moment kent. Doordat dit gehele complex onder supervisie staat van architect J. J. M. Vegter uit Leeuwarden, is er planologisch zowel als architectonisch een fraai geheel ontstaan. De verschillende architecten hebben zich uitgeleefd in prachtige staaltjes van moderne bouwkunst. Ook deze nederzetting is nog niet geheel volgebouwd, maar lang zal het niet meer duren of Woelwijk is geheel vol met voornamelijk Leeuwarder forensen, die vijftig tot meer dan honderdduizend gulden voor een bungalow konden missen.

U kunt, omdat u er toch bent, ook nog even een kijkje nemen aan de andere kant van de weg, in het Park Hanenburg, maar veel architectonisch schoon is daar niet te zien. De bouw is er weliswaar naar stadsbegrippen ruim, maar overigens zijn de woningen er niet meer dan nette burgerhuizen van zoveel in het dozijn. Hetzelfde geldt min of meer voor Hardegarijp, alhoewel daar toch ook wel enkele huizen staan die heel wat aantrekkeiijker van uiterlijk zijn. Rijdt u daarom maar liever door naar Bergum. Als u, onmiddellijk nadat u het dorp bent binnengekomen, links afslaat, komt u in een totale nieuwbouwwijk, waar helemaal achterin een aantrekkelijk groepje bungalows is neergezet.

Het volgende reisdoel is Beetsterzwaag, waar in de loop der laatste jaren waarschijnlijk de meeste bungalows in Friesland zijn verrezen, U moet bij binnenkomst in liet dorp dadelijk links afslaan om er te komen. In tegenstelling tot Woelwijk is hier nauwelijks een eenheid bewaard. Het is er een welhaast een allegaartje van bouwstijlen, met o.a. platte daken, puntendaken en ronde daken. Eenverdieping-bungalows staan er naast bungalows met twee verdiepingen, die dus eigenlijk geen bungalows meer mogen heten. Ook planologisch is het bungalowdorp van Beetsterzwaag lang zo aantrekkelijk niet als Woelwijk. Maar ondanks alles staan er toch woningen, die een bewonderenswaardige architectuur vertonen en waarin het heel prettig wonen is. En om alles goed in ogenschouw te nemen, moet u wel een klein uurtje uittrekken.

Het in Friesland nog niet erg bekende verschijnsel van „de tweede loopt. Doldersum ligt twee kilometer woning" valt even over de Fries- Drentse grens in een opmerkelijke vorm waar te nemen, namelijk in wat genoemd wordt het bungalowpark Doldersum. Men bereikt dit door in Boyl de weg in te slaan, die midden in het dorp in zuidelijke richting over de grens en die kilometers voeren door bossen, die in deze omgeving in ruime mate voorhanden zijn. Wie op het kruispunt in Doldersum linksaf slaat, rijdt langs een boscomplex, dat tussen en langs twee wegen is gesitueerd. Hier nu zijn de laatste jaren 35 bungalows verrezen, die alle door particulieren zijn gebouwd. Echter doorgaans niet voor permanente bewoning (hoewel alles aanwezig is en de huizen solide gebouwd zijn), maar voor weekends, vacanties en feestdagen. De meeste herbergden bijvoorbeeld in de week van Kerstmis hun eigenaars met gezin. Ze zijn alle in of aan de rand van het bos gelegen en het voorheen aan de Maatschappij van Weldadigheid behorende terrein is zodanig verkaveld, dat er nog zeventig bungalows bij zullen komen! Voorlopig staat de bouw stil, omdat er geen bouwvergunningen worden uitgegeven. De belangstelling is echter groot. De bungalows die per stuk tussen de ƒ 15.000 en ƒ 20.000 hebben gekost, behoren toe aan inwoners van het noorden des lands evenzeer als aan lieden uit de randstad. Ze hebben over het algemeen een prettig architectuur en ze zijn grotendeels in het groen „verstopt". Een grote aannemersmaatschappij in Den Haag heeft dit voor haar geslaagde initiatief genomen.

Als u dan nog niet genoeg heeft van bungalows en nieuwbouw, kunt u via Heerenveen, waar u ook eens door de nieuwe wijken moet rijden, bijvoorbeeld nog even naar Joure gaan. Tussen het dorp en de Rijksweg ligt namelijk tussen Harddraversdrjk en Scheensweg een aantrekkelijke woonwijk, met o.a. ook bungalows. Op de „Omkromte" kunt u zelfs het bewijs zien, dat het ook mogelijk is met eigen handen een bungalow te bouwen.
Bron: Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland 29-03-1963

 
 
vorige
vorige
  terug